Nu är EU-valet över. Ingen succé vad gäller antal röster, men vi ger oss inte och satsar vidare, våra frågor blir allt aktuellare, verkar det. Sen var det en  hyfsad tillströmning av nya medlemmar i valrörelsen, vi är över 500 i stockholmsområdet nu. Välkomna alla nya och tack för att ni andra håller ut.
Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Dynamiskt kommunprogram 2022-

PROGRAM FÖR STOCKHOLMS KOMMUN 2022 –  

Vi har på senare tid hamnat i ett samhälle som bygger alltmer på kontroll av medborgarna. I försök att bekämpa kriminella gäng, upprätthålla arbetslinjen och senast hantera coronaepidemin införs kontroller och nya lagar som urholkar grundlagens skydd av privatliv och integritet. Det utbredda införandet av kontroll via förenklad prestationsmätning inom offentlig och privat verksamhet har fråntagit yrkeskunniga personer ansvaret att utöva sina uppgifter flexibelt, baserat på deras sakkunskap. Ifyllda formulär, poäng och tryck på emojknappar duger inte – möten med människor handlar om mer och annat. I Stockholm har stadsplaneringen länge haft ett inslag av att skapa överblickbara platser och eliminera trivsamma skyddade miljöer som kan bli ”tillhåll”. Flerbostadshusen blir alltmera lika ”gated communities” som håller ”obehöriga” borta och kontrollerar dem som har tillträde. De hyresboendes inflytande över sina hem är beroende av hyresvärdens välvilja.

Piratpartiet Stockholm menar att en fungerande stad måste bygga mer på tillit. Ömsesidig tillit oss medborgare emellan och även mellan oss och det offentliga som stat och kommun. Staden ska stödja invånarnas egna och gemensamma initiativ att bidra till ett livfullt, kreativt, innovativt och hållbart samhälle. Trygghet och samhörighet skapas av människors fria samverkan, där många perspektiv och bakgrunder får plats. Det fria skapandet och utbytet ska främjas, i boende, organisationer, företag och på internet. Digitalisering är aldrig ett mål i sig, utan måste alltid antingen förenkla/förbättra för medborgaren, anställda i staden eller stärka demokrati och delaktighet.

Den politiska makten måste bygga på respekt för människors värdighet och integritet. Den politiska verksamheten ska vara förankrad, lyhörd och synlig.

 

LIVSKRAFTIG DEMOKRATI

Decentralisering, Synlighet, Delaktighet

 • Synliggör maktutövningen, ge lättillgänglig och tydlig information och allmän tillgång till beslutsprotokoll, statistik, databaser etc.
 • Utveckla demokratiska inflytandet genom att införa medborgarförslag och folkmotioner (får diskuteras i fullmäktige, kräver visst antal stödjare) till kommunfullmäktige online. Inrätta en funktion där man kan få hjälp och stöd med detta.
 • Stadsdelsnämndernas ledamöter ska bo i stadsdelen.
 • Öka stadsdelsnämndernas självbestämmande.
 • Stöd lokaler och ge resurser för föreningar och lokala samverkansgrupper för möten kring lokala frågor.
 • Bekämpa korruption i politiken och förvaltningen, minimera konsultanvändning, skaffa egna kompetenser och samverka med kunniga invånare.
 • Ställ krav på kvalitet och resurseffektivitet vid upphandlingar- billigast är inte alltid bäst – behåll och bygg vidare på fungerande relationer med brukare – använd gärna egen regi för verksamheter där långsiktiga sociala kontakter ingår.
 • Demokratisera stadens verksamheter i egen regi, vad gäller utförare och berörda brukare. Detta gäller t.ex. de kommunala bostadsbolagen och andra bolag, socialtjänsten mm.
 • Behåll infrastruktur som finansierats med allmänna medel i stadens ägo, som vattenförsörjning och avloppssystem.
 • Förbättra system för att granska politikerna, redovisa deras tal och hur man röstat i fullmäktige och nämnder – inför öppenhetsregister över lobbyister.

LEVANDE STAD

Mötesplatser, Öppna verkstäder, Gröna rum

 • Stadsplaneringen i Stockholm ska möjliggöra kreativa möten och vilsam rekreation, utveckla allmänningar och levande natur.
 • Bevara, skapa och utveckla gröna rum i stadsbilden, inkluderande buskar och bersåer för trivsel, hälsa, ren luft  och naturlig miljö.
 • Uppmuntra pubar, klubbar och restauranger i hela staden! Levande kvarter, småskalig affärsverksamhet och kultur värnas och stöttas.
 • Öppna, bemannade digitala informations- och stödcentra för ökad digital tillgänglighet, samhällsinformation, stöd för lokal företagsamhet och civilsamhälles organisering mm.
 • Inför fri anonym internettillgång i staden – vid lokala centra, kollektivtrafikens knutpunkter och bibliotek.
 • Slå vakt om och utveckla fria offentliga informationsytor – överblickbara fungerande föreningstavlor och informationsytor på bibliotek.
 • Möjliggör spontana besök till fastigheter och gårdar i flerbostadshus, öka den fysiska tillgängligheten.
 • Inrätta fler fritids- och ungdomsgårdar som mötesplatser och ställen för unga att utvecklas.
 • Behåll Bromma flygplats tills behovet av flyg där upphör med ökad alternativ trafik och online-möten.

SJÄLVSTYRT BOENDE OCH BYGGANDE

Demokrati, Samverkan, Hemmahörande

 • Återställ och utveckla kommunala bolagen som allmännyttiga bolag.
 • Bygg nytt och stimulera till ombildande till kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen via allmännyttan (en förening hyr ett flerbostadshus och delar på förvaltningen med värden).
 • Gör det enklare att gå samman och bygga sitt eget boende i form av en bostadsrätt, i linje med den traditionella egnahemsrörelsen.
 • Underhåll och bygg om kommunens bostäder på de boendes villkor.
 • Skapa möjligheter att bo enkelt och billigt.
 • Spara grönområden vid byggnation.
 • Begränsa ”Gated communities” i kommunalt boende.
 • Förse kommunens flerbostadshus med gemensamhetslokaler.
 • Bygg på höjden för att utnyttja marken bättre och möjliggöra fler bostäder på begränsad yta.

NÄTET – FRI ANSVARSFULL KOMMUNIKATION

Öppenhet, Integritet, Digitalisering med förnuft

 • Utveckling av nya digitala tjänster i staden måste ske användarcentrerat och involvera stadens medborgare i processen.
 • Försvara och utveckla ett öppet internet inom stadens verksamheter och i stadsmiljön –använd öppen källkod (avsteg måste motiveras), fria program, fri och anonym tillgång till nätet på institutioner som bibliotek, äldreboenden och vårdinrättningar mm, liksom successivt i kommunens förvaltning.
 • Använd och utveckla digitalisering med förnuft – stöd fria initiativ, skapa inte segregation och inlåsningar vad gäller IT-system, lås- och betalsystem mm, undvik passivisering och stelbenthet.
 • Öppna och lättnavigerade gränssnitt med tillhörande dokumentation kring dess uppbyggnad ska alltid användas i stadens IT-lösningar. Staden ska arbeta med att göra all icke-personlig data tillgänglig för medborgarna som öppen data. Bygg en datainfrastruktur med transparens för kommunens verksamheter, med öppen ej integritetskränkande data. Undvik okynnessekretess, använd öppna algoritmer, registrera inte vad folk gör på stadens servrar, använd flexibla, säkra system. Stadens information ska vara tillgänglig för alla operativsystem.
 • Invånarna ska ha kontroll över egen data som finns hos staden.
 • Staden måste sluta använda sig av digitala tjänster från dominerande globala IT-företag. Stötta svensk och europeisk digital industri genom att exempelvis förändra hur upphandling sker.
 • Undvik gigantiska prestigeprojekt och satsa på öppna, modulära system och säker grundinfrastruktur som kan byggas på efter behov.
 • Staden ska via Stokab behålla och upprätthålla ett gemensamt nät (svartfibernät) tillgängligt över hela staden.
 • Beslut som rör människor ska fattas av människor. Inför ett moratorium för automatiserat beslutsfattande på det sociala området.
 • Utreda möjligheterna för ett eget “moln” för staden.

 

HÅLLBART LEVERNE

Långsiktighet, Smarthet med resurser, Egenmakt

 • Se över alla kommunens verksamheter, anpassa dem till förväntade förändringar i klimat och miljö, samt begränsa deras negativa påverkan på dessa. Främja reparationer, reparerbarhet, ekosmart byggande mm.
 • Skydda ekosystem, hushålla med naturresurserna – behåll naturlik mark i staden.
 • Främja cyklande med cykelgarage, cykelpumpstationer, cykelvägar och kommunala cyklar.
 • Stöd delar- och givarekonomi via återbruk och delande av ting, bland annat genom prylbytesrum i bostäder.
 • Skapa och stöd platser för egen och gemensam resurssnål kreativitet som Maker Spaces (moderna öppna verkstäder inkluderande data- och 3d-teknik mm) – utveckla biblioteken som informationscentra för hållbarhetstips och anslutna praktiska verksamheter.
 • Gör kloka inköp i kommunal regi med fokus på lokalt hanterbara ting och processer, effektivitet och långsiktighet, med hjälp av kunnig personal.
 • Underlätta självvalt hållbart agerande inom egna förvaltningen med videokonferenser mm.
 • Undvik privata infrastrukturmonopol, som på vattenförsörjning och avloppssystem.
 • Det ska löna sig att låta bilen stå, ev. anonym digitalisering för rätt att ta kortaste vägen till hemmet och arbetsplatsen, verka för låga kollektivtrafiktaxor.

 

SOCIALT – RESPEKT OCH SAMMANHÅLLNING

Tillit, Värdighet, Grundtrygghet

 • Garantera en värdig materiell grundtrygghet för invånarna i staden, samt underlätta och stötta social sammanhållning.
 • Sikta på en basinkomst enligt negativ inkomstskatt, integrerad med skattesystemet.
 • Inled under tiden en försöksverksamhet med att förmänskliga försörjningsstödet, till exempel genom att tillåta små lönearbeten och låta berörda få behålla tillgångar när man får stöd.
 • Avskaffa obligatoriska förnedrande redovisningar och övningar för att få försörjningsstöd, stöd och stimulera i stället frivilliga verksamheter som ideellt och kreativt arbete.
 • Stöd medborgardrivna initiativ kring olika verksamhet av och för ungdomar inom lokal utveckling, idrott, kultur och teknik.
 • Stöd föreningsverksamhet och annan fri samverkan för vuxna, genom att ge tillgång till lokaler, råd- och stödverksamhet, små ekonomiska stöd för uppstart av verksamheter,  och tillgång till datorer mm.
 • Stöd åt välgörenhetsorganisationer, frivilliga ömsesidiga hjälpprogram, involverande initiativ från granngrupper och intressegrupper.
 • Gör de kommunala bostadsbolagen socialt ansvariga och åter allmännyttiga (med boinflytande mm).
 • Assistanspolitiken ska vara justerande utjämnande nerifrån, inte styrd uppifrån.
 • Driv en social och forskningsbaserad drogpolitik – hjälp hellre än straffa.
 • Tillgodose resurser till kvinno- och mansjourer mm för bekämpning av hedersproblematik och för att underlätta att lämna destruktiva miljöer.
 • Introducera och anpassa (i nära samarbete med forskare) evidensbaserade program för exempelvis avhopparverksamhet och för att motarbeta rekrytering in i kriminalitet.

 

AKTIVT LÄRANDE OCH SKAPANDE

Kreativ skola, Bildning, Kultur i framkant

 • Främja lärande och skapande i och via skola, förskola, kulturskola, vuxenutbildning, studieförbund, kulturella grupper, nya organisationer, företag och samhället i övrigt, liksom online via stadens webbnärvaro.
 • Ge plats för självtillit, egenmakt och fritt skapande med kulturella verksamheter, framställande av nyttiga ting, dataprogrammering och reparationer via Maker Spaces och andra lokaler för möten, fri samverkan och framträdanden som folk har råd med, inkluderande studios och scener.
 • Främja kunskap, bildning, kultur och kreativitet via självständiga aktiva kommunala bibliotek i samverkan – i sin tur öppna mot övriga samhället och andra kreativa aktiviteter. Där ska finnas öppen och anonym internettillgång med lättillgängliga ingångar till kommunal information och annan offentlig och offentligt finansierad onlineinformation och kultur, liksom traditionell uthyrning av böcker och annan media.
 • Tillåt avbildande av offentlig konst i staden, skapa och underhåll graffitiväggar och pröva professionella väggmålningar i nya bostadsområden.
 • Kulturstödet ska inte vara krångligt utan lättillgängligt och begripligt, byggt på ett brett kulturbegrepp. Stödet kan utgöra ett embryo till basinkomst för kulturverksamma.
 • Skolan är till för att få grundkunskaper i teoretiska, praktiska och kreativa ämnen, liksom i att lära sej lära, utvecklas socialt och personligt och finna en historisk och kulturell medvetenhet.
 • Skolan ska stimulera grundläggande psykologiska färdigheter, som självinsikt, att hantera känslor, lyssna aktivt och samverka kreativt.
 • Skolan får pröva en mångfald av pedagogiker utifrån lärarnas, elevernas och personalens idéer och behov, däribland kontakter med lokalsamhället och dess företag, organisationer, kulturella verksamheter mm. Detta med hjälp av avancerade digitala läromedel inkluderande information, kunskap och verktyg tillgängliga på internet liksom praktiskt tillämpande handfasta läromedel.
 • De digitala läromedlen ska tillämpa de principer vi nämner under “Nätet” ovan.
 • Skolan får använda sina lokaler och resurser flexibelt, öppna för övriga samhället. Man får också verka på andra platser i staden, som studiebesök och praktiker hos företag institutioner, föreningar mm, liksom nyttja och delta i att utveckla utemiljön. Från politiskt håll kan man bjuda in till demokratidag eller samarbete med skolor kring kommunala projekt. Scheman får läggas flexibelt för att möta behoven.
 • Skolan ska efterfråga trygga och pedagogiskt kompetenta lärare, och lärarassistenter som bistår alla kategorier av elever, som ligger före, efter eller med särskilda behov. Bland övrig personal ska finnas skolbibliotekarie med datorkunskap. Färre elever per lärare än i dag ska tillämpas.

LAG OCH ORDNING

Rädda rättssamhället, Förebyggande, Närvarande poliser

 • Bevara/rädda rättssamhället – inget straff eller motsvarande utan dom eller prövning med talerätt för den anklagade – ingen delegerad polismakt, ingen delegerad dömande makt, alltid möjlighet till överklagan, inga preventiva åtgärder mot icke misstänkta personer ska tillåtas i staden.
 • Sträva efter synliga poliser och lokalpolisverksamhet med lokala polisstationer. Arbeta med kvarterspoliser i nära samarbete med socialtjänst, skola, lokala företag och civilsamhällets organisationer och bostadsbolag.
 • Förebygg brott och prioritera brott med fysiska brottsoffer.

Kom med!

stockholmsregionen@piratpartiet.se

stockholm.piratpartiet.se

blipirat.se