Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Öppen källkod i offentlig förvaltning

Deltargarmentalitet

Piratpartiets grundläggande principer bottnar i deltagarmentalitet. Genom att applicera detta på sociala sammanhang främjar vi innovation, kvalitet, effektivitet och kreativitet. Det vill vi ta fasta på även i arbetet i landstingets IT-förvaltning och därmed använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt.

att Stockholms läns landstings lT-strategi ska kännetecknas av deltagarmentalitet

Använda, Delta och Driva

Kunskap och riktlinjer för hur myndigheter kan – och bör – arbeta med öppen källkod saknas idag. För att stödja landstingens samtliga IT-verksamheter och tillse att dessa börjar arbeta aktivt med öppen källkod (som definierad av Open Source Initative) föreslår Stockholms läns piratparti följande:

att Stockholms läns landsting ska använda öppen källkod i sin verksamhet

att Stockholms läns landsting ska utveckla öppen källkod som del i sin verksamhet

att Stockholms läns landsting ska vara drivande i utvecklingen av öppen källkod

Främja samarbete kring öppen källkod

För att främja ett levande “community” kring öppen källkod inom landstingets verksamhetsområden så föreslår vi att:

att Stockholms läns landsting aktivt ska söka samarbete med andra landsting i sina ansträngningar inom öppen källkodsdomänen

att Stockholms läns landsting aktivt ska söka samarbete internationellt i sina ansträngningar inom öppen källkodsdomänen

Öppenhet vid upphandlande av patientjournalsystem

Upphandlingen av nya patientjournalsystem utgör en betydande del av Stockholms läns landstings budgetar och resulterar nästan alltid i ett misslyckande. För att undvika att slöseri med skattemedel uppträder och där man låser in sig i proprietära lösningar föreslår Piratpartiet i Stockholms län:

att vid upphandling av nya patientjournalsystem för Stockholms läns landsting ska systemen bygga på öppna standarder

att vid upphandling av nya patientjournalsystem för Stockholms läns landsting ska systemen vara av typen öppen källkod

Integritet vid upphandlande av patientjournalsystem

Det har vid ett flertal tillfällen rapporterats om att människors patientjournaler och dess innehåll har exponerats utan det varit motiverat. Stora brister i skyddet av den personliga integriteten har uppdagats och det ser vi allvarligt på. Därför vill vi inom landstinget se till så att samma misstag inte begås igen och att patienternas personliga integritet stärks.

att vid upphandling av nytt patientjournalsystem ska det tas speciellt stor hänsyn till patienternas personliga integritet vid hanteringen av patientjournaler

Stödja kommunöverskridande samarbete om öppen källkod och öppna standarder

Landstingen är en bra plattform för samarbete över kommungränser. Inte alla små kommuner kan verka med kraft inom områden som t.ex. IT även om viljan finns. Det är därför bra om landstingen tar på sig ett ansvar att stärka upp, bistå med kompetens, erbjuda utbildningar och på andra sätt stödja kommunöverskridande samarbeten som främjar verksamheter fokuserad på öppen källkod och öppna standarder.

att Stockholms läns landsting ska vara drivande i kommunförbunden och andra kommunöverskridande samarbeten om att skapa utbildningar för kommunerna om hur de kan övergå till öppen källkod och öppna standarder

Stärka landstinget som upphandlande part avseende öppen källkod och öppna format

Det finns idag ett behov av att utbilda landstinget som upphandlande part. Det finns idag en ambition på nationell nivå att bryta sig loss ur problemen med stängd mjukvara och stängda format/standarder (Genom SOU 2009:86) och vi tror att detta kan göras på ett bra sätt genom att se till att öppen källkod inte tillåts exkluderas i upphandlingsprocessen av IT-system. Genom att säkerställa att öppna lösningar tas i beaktande av kravställaren tror vi att mer öppen mjukvara kommer hitta in i IT-förvaltningen.

att Stockholms läns landsting i alla lT-upphandlingar ska ta speciell hänsyn till E-delegationens strategi (SOU 2009:86) avseende formuleringarna kring öppen källkod och öppna standarder

Landstinget ska övergå till öppna standarder

Information måste kunna delas oberoende av vem som tillverkade den eller modifierade den. Behovet av öppna standarder som säkerställer detta är därför nödvändigt för att långsiktigt kunna förvalta den offentliga informationen och undvika inlåsning av information i stängda system. Det är därför viktigt att så snart som möjligt övergå till att använda sig av öppna standarder inom den offentliga IT-förvaltningen.

att Stockholms läns landsting övergår till öppna standarder i sina samtliga informationslagringsformat

Med öppna standarder menar vi specifikt de standarder som är kompatibla med det s.k. European Interoperability Framework (EIF) version 1.0 som kräver bland annat att det finns en referensimplementation av standarden i öppen källkod.