Vi gick ju fram lite i riksdags- och kommunvalen.  Nu väntar vår bästa arena nästa år, EU-parlamentet!  Från EU kommer ju beslut i många av våra kärnfrågor, nu jobbar vi t. ex. mot massövervakningsförslaget Chat Control, läs nedan. Bidra gärna –  Är du ny medlem – gå till  medlemssidan här och logga in med lösenordet som du hittar i ditt välkomstmail. Annars kan du få det hos stockholmsregionen@piratpartiet.se  Vill du bli medlem,  klicka “Bli pirat” till höger. Eller vill du “bara” hjälpa till (toppen!). Gå till “Att göra”.

Psykisk ohälsa i skolan

En av de viktigaste frågorna i Stockholms län är den ökande psykiska ohälsan hos landet och länets skolelever.  Majoriteten av ungdomarna i Sverige mår psykiskt bra men under de senast 20 åren har dock flera rapporter visat att det blivit vanligare att ungdomar är nedstämda, är oroliga, har svårt att sova och har värk. I den allmänna debatten
beskrivs besvären ofta som tecken på stress.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) rekommenderar att den minimivård elever ska erbjudas av skolan är att kurator eller psykolog hinner på ett avdramatiserat sätt träffa varje elev enskilt minst en gång varje år. Många skolelever träffar aldrig en kurator och ännu mer sällan en psykolog under sin skolgång.

Idag delar 10 000 elever på i snitt 3,3 kuratorer och 5,3 skolpsykologer. Det går inte att påstå att denna personal är tillräcklig eller kan ge en elev sin tid och stöd på ett sätt som är värdigt ett välfärdssamhälle.

Därför tycker vi att man bör göra följande förändringar:

Idag har varje kommun ansvar för att elever får psykisk vård i varje enskild skola. Ofta delar flera skolor på en kurator för att spara pengar. Ofta faller skolelever mellan stolarna och måste bryta sin kontakt med vårdpersonal för att eleven till exempel börjar gymnasiet i en annan kommun.

att överföra ansvaret för psykvården i skolan till landstinget

att utöka resurserna för Barn- och Ungdomspsykiatrin

Psykologer som man hänvisar vuxna till har nästan fem gånger så lång utbildning som de kuratorer man hänvisar barn och ungdomar till i skolan. Maktlösheten som många elever känner för sin situation måste rådas bot på. Att kunna prata med psykologer utanför skolan och anmäla brister på ett rättsäkert sätt bör vara en självklarhet.

att kuratorer ska fasas ut till fördel för psykologer i skolan

att kuratorer ska vidareutbildas till psykologer eller kuratorer med breddad och fördjupad kompetens

att kuratorerna ska få en tystnadsplikt som innefattar allt som en psykolog för en vuxen har

att göra det enklare för elever att kunna anmäla kuratorer till socialstyrelsen ifall de gör något fel

att verka för mer elevinflytande och demokrati i skolan

att verka för ett statligt stöd för psykisk hjälpnärvaro i sociala medier

Kuratorer har idag alldeles för låg utbildningsnivå för att hantera de problem som många skolelever upplever. Den psykiska ohälsan bland homo-, bi-, trans- och queerelever är märkbart mycket större och bör tas på större allvar i skolans elevvård.

att verka för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa ska fortbildas kontinuerligt

att verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor

att verka för att lära ut mer studieteknik i skolan