Medlemsmöte pp Stockholm 6. mars

Var Hälsade Stockholmspirater!

Ordinarie medlemsmöten i pp Stockholms stad och län skall hållas söndagen den 6.klockan 16:00. Mer information på mattermost och Stockholmsregionens hemsida. Plats meddelas senare. Dagordning bifogas:

§1 Mötets öppnande

§1 Fastställande av röstlängd

§3 Mötets behörighet

§4 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

§5 Godkännande av dagordningen

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

§7 Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

§8 Revisionsberättelse för det föregående året

§9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§10 Inkomna motioner

§11 Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

§12 Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande

(b) Val av sekreterare

(c) Val av kassör

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

(e) Val av dessa ledamöter

§13 Val av årets revisor och ersättare för denna

§14 Val av årets valberedning (en till fem personer)

§15 Övriga frågor

§16 Mötets avslutande

Hälsningar
Mats Philipson
Ordförande pp Stockholm

Kommentarer

Inga kommentarer.